Algemene voorwaarden

Eclair Gebak

Kloosterstraat 34

6051 JC Maasbracht

Kvk nummer: 14117938

1.Algemeen

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Eclair Gebak.

2.Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Eclair Gebak. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Eclair Gebak te kennen deze voorwaarden te accepteren.

3.Bestellingen

De opdrachtgever kan een bestelling opgeven in één van de winkels of per internet

(www.eclairgebak.nl). Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, email of internet is de overeenkomst een feit. Eclair Gebak behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bruidstaarten dienen minimaal 2 weken van te voren bij ons bekend zijn. Gelegenheidstaarten zonder of met afbeeldingen dienen minimaal 1 week van te voren bekend te zijn. Een logo/afbeelding op de taart wordt middels eetbare inkt op een eetbare ondergrond geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kan mogelijk zijn.

4.Bezorging en levertijden

Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.30 uur en

21.00 uur. Eclair Gebak behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De taarten worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Eclair Gebak is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.

5.Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.eclairgebak.nl zijn inclusief 6% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

6.Betaling

In de winkel kunt u contant betalen. Voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers die een factuur wensen te ontvangen, wordt de factuur binnen 1 maand na levering van de bestelling verstuurd door Eclair Gebak. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden. Bij storno van de betaling, wordt er extra administratiekosten in rekening gebracht. Bruidstaarten dienen vooraf te worden betaald. Dit kan d.m.v. een overboeking per bank of contant voor de dag van levering.

7.Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Eclair gebak over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Dit geld ook bij leveringen aan Horecagelegenheden in opdracht van de klant.

8.Korting

Korting wordt alleen gegeven door de directie van Eclair Gebak. Dit is afhankelijk van uw bestelling.

9.Aansprakelijkheid

Eclair Gebak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata, druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst. Eclair Gebak is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Eclair Gebak is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Eclair gebak komen.

10.Annulering

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Eclair Gebak. Eclair Gebak kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

11.Klachten

Voor klachten en vragen kunt u terecht bij onze winkel of per email. Er zal dan z.s.m. contact met u worden opgenomen. Indien mogelijk, eventuele producten aanleveren als voorbeeld van u klacht.

12.Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

13.Uitstraling

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.eclairgebak.nl

14.Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eclair Gebak en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Algemene voorwaarden